Analysis of the Genome Sequence of the Medicinal Plant Salvia miltiorrhiza

Haibin Xu, Jingyuan Song, Hongmei Luo, Yujun Zhang, Qiushi Li, Yingjie Zhu, Jiang Xu, Ying Li, Chi Song, Bo Wang, Wei Sun, Guoan Shen, Xin Zhang, Jun Qian, Aijia Ji, Zhichao Xu, Xiang Luo, Liu He, Chuyuan Li, Chao SunHaixia Yan, Guanghong Cui, Xiwen Li, Xian'en Li, Jianhe Wei, Juyan Liu, Yitao Wang, Alice Hayward, David Nelson, Zemin Ning, Reuben J J. Peters, Xiaoquan Qi, Shilin Chen

Research output: Contribution to journalLetterpeer-review

224 Scopus citations
Original languageEnglish (US)
Pages (from-to)949-952
Number of pages4
JournalMolecular Plant
Volume9
Issue number6
DOIs
StatePublished - Jan 1 2016
Externally publishedYes

ASJC Scopus subject areas

  • Molecular Biology
  • Plant Science

Cite this