Erratum: PARP1 promotes gene expression at the post-transcriptional level by modulating the RNA-binding protein HuR

Yueshuang Ke, Yanlong Han, Xiaolan Guo, Jitao Wen, Ke Wang, Xue Jiang, Xue Tian, Xueqing Ba, Istvan Boldogh, Xianlu Zeng

    Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

    4 Scopus citations

    Fingerprint Dive into the research topics of 'Erratum: PARP1 promotes gene expression at the post-transcriptional level by modulating the RNA-binding protein HuR'. Together they form a unique fingerprint.