Nasal delivery of an IgM offers broad protection from SARS-CoV-2 variants

Zhiqiang Ku, Xuping Xie, Paul R. Hinton, Xinli Liu, Xiaohua Ye, Antonio E. Muruato, Dean C. Ng, Sujit Biswas, Jing Zou, Yang Liu, Deepal Pandya, Vineet D. Menachery, Sachi Rahman, Yu An Cao, Hui Deng, Wei Xiong, Kevin B. Carlin, Junquan Liu, Hang Su, Elizabeth J. HaanesBruce A. Keyt, Ningyan Zhang, Stephen F. Carroll, Pei Yong Shi, Zhiqiang An

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

44 Scopus citations

Search results